top of page
Indian Classical Dance

நடன நிகழ்ச்சிகள்

தெற்காசியாவின் பழமையான நடன வடிவமான பரதநாட்டியம் ஒரு கிளாசிக்கல் நடன வடிவமாகும், மேலும் இது மற்ற அனைத்து நடன வடிவங்களுக்கும் அடித்தளமாக உள்ளது. செழுமையான வரலாறு மற்றும் பல்வேறு பாணிகளுடன், பரதநாட்டியம் அதன் வரலாற்றில் பல கலாச்சாரங்களைக் கொண்டுள்ளது, நடைமுறை நடன வடிவத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் சிறப்பாகப் பாராட்டுவதற்கும், நடன வடிவத்தைக் கற்றுக்கொள்வதில் கோட்பாடு இன்றியமையாத பகுதியாகும். ஏறக்குறைய பல ஆயிரம் ஆண்டுகால அறிவாற்றலுடன், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக நடன நிகழ்ச்சிகள் உலகின் மிகச் சிறந்த ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.

white%20table%20with%20black%20chairs_ed

சான்றிதழ்

indian-dance-599609_1920 Pixbay.jpg

பிஜி டிப்ளமோ

Salangai AdobeStock_244720207.jpeg

எம்.எஃப்.ஏ

Graduating

M. Phil | முனைவர் பட்டம்

இந்தியாவில் உள்ள மிகப் பழமையான மற்றும் புகழ்பெற்ற அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் உங்கள் இரண்டாம் நிலைப் பட்டத்தைப் பெறுங்கள். இந்த திட்டங்கள் இந்தியாவில் இருந்து நேரடியாக தொலைதூரக் கல்வி முறையில் வழங்கப்படுகின்றன, மேலும் நீங்கள் இந்திய அங்கீகாரத்தைப் பெறுவீர்கள். அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் உலகம் முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி வசதி.

எங்கள் கனடா மையத்தின் மூலம், நீங்கள் கனடாவில் இருந்தே இந்தத் திட்டங்களைப் பதிவுசெய்து படிக்க முடியும். தொலைதூரக் கல்வித் திட்டமாக, இந்தத் திட்டத்தை நீங்கள் எப்படிப் படிக்கிறீர்கள் என்பதில் உங்களுக்கு முழுக் கட்டுப்பாடு இருக்கும். கனடாவில் நடைமுறை வகுப்புகளில் கலந்துகொள்ள உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் தனிப்பட்ட தொடர்புத் திட்டங்களை (PCP) நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

நடன நிகழ்ச்சிகளுக்காக, இந்தியாவில் இருந்து பாராட்டப்பட்ட பேராசிரியர்கள் ஒவ்வொரு கோடைகாலத்திலும் டொராண்டோவில் நிகழ்ச்சிகளை கற்பிப்பார்கள்.

​​

njd;dhrpahtpy; kpfg; goikAk;> nrk;ikahd eld tbtKk;> Vida eld tbtq;fSf;F mbg;gilahdJk; vdg; குஜேல்;பாக்; epWtg;gLfpwJ.  nrOikahd tuyhw;iwAk; gy;NtW tbtq;isAk; nfhz;l gujehl;bak; mjd; tuyhw;wpw; gd;Kfg;gl;l gz;ghLfisAk; எம்ஜிடிஜி; Gupe;J nfhs;sTk; ghuhl;lTk; jf;fjhd nray;Kiw rhu;e;j eld tbtq;fisAk;> mj;Jld;> eld tbtq;fisf; fw;gjw;Fupa capu;epiyahd Nfhl;ghLfisAk; ngw;Ws;sJ. mz;zhkiyg; gy;fiyf;;fofj;jpd; Rkhu; gy;yhapuk; Mz;Lg; goikAk; ngWkjp kpf;f mwpTk; nfhz;ljhd eldf; fw;ifnewpfs; சைஃப்பி; jiyrpwe;jdthf tpsq;Ffpd;wd.

 

,e;jpahtpw; goikAk; GfOk; tha;e;j mz;zhkiyg; gy;fofj;jpy; cq;fsJ gl;lq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;. ,jw;Fupa fw;ifnewpfs; njhiyJ}uf; fy;tp கிவாபி; toq;fg;gLtNjhL> Neubahf mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofk; toq;Fk; rhd;wpjOk; ngWfpd;wPu;fs;. mz;;zhkiyg; gy;fiyf;fofk; cyfshtpa epiyapy; mq;fPfupf;fg;gl;l fy;tp trjpfisf; nfhz;Ls;sJ.

 

vkJ mz;zhkiy fdlh tshfj;jpd; %yk; ePq;fs; cq;fisg; gjpTnra;J nfhz;L> ,f;fw; if newpfisf; fw;f;$ba tha;g;Gf; fdlhtpy; toq;fg;gLfpwJ. njhiyJ}uf; fy;tp mbg;gilapy; cq;fsJ fy;tpia ePq;fNs jpl;lkpl;Lf; fw;ff; $bajhf ,f;fy;tpj; jpl;lk; mikfpwJ. mj;Jld; fdlhtpy; ePq;fs; Neubahfg; gq;Fgw;wp gapw;rp ngWtjw;Fupa jdpg;gl;l Kiwapyhd gapw;rp tFg;GfSk; elj;jg;gLfpd;wd.

 

எல்டிஎஃப்; fw;ifnewpfs; Gyik kpf;f ,e;jpag; Nguhrpupau;fshy; xt;nthU Nfhil fhyj;jpYk; fw;gpf;fg;;gLfpd;wd.

Image by MChe Lee

சான்றிதழ்

மீடியம் : ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்

காலம் : 2 ஆண்டுகள்

அறிமுகம்

சான்றிதழ் திட்டம் 2 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படும். இரண்டாம் ஆண்டு இறுதியில் மட்டுமே தேர்வு நடத்தப்படும்

குறிக்கோள்

இந்த திட்டம் இளம் மாணவர்களுக்கு டிப்ளமோ திட்டத்திற்கு தயாராவதற்கு உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.  எந்த அனுபவமும் தேவையில்லை.

தகுதி

வழக்கமான கல்வி முறையில் 6 ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி

முதல் மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு

 • நடனக் கோட்பாடு - ஐ

 • நடைமுறை - ஐ

சான்றிதழ்

மொழி : ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்

காலம் : 2 ஆண்டுகள்

அறிமுகம்

சான்றிதழ் திட்டம் இரண்டு ஆண்டு திட்டமாகும். இரண்டாம் ஆண்டு இறுதியில் மட்டுமே தேர்வு நடத்தப்படும்

புறநிலை

இந்த திட்டம் இளம் மாணவர்கள் டிப்ளோமா திட்டத்திற்கு தயாராகும் வகையில் உள்ளது. எந்த அனுபவமும் தேவையில்லை.

தகுதி

வழக்கமான கல்வி முறையில் 6 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி

 

முதல் மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு

 • நாட்டிய இயல் –1

 • செயல்முறை - 1

Certificate Dance
SPC_9406 2.jpg

டிப்ளமோ

தலைப்பு OF நாட்டியகலைமணி

மீடியம் : ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்


காலம் : 4 ஆண்டுகள்

அறிமுகம்

நாட்டியகலைமணி நிகழ்ச்சியின் தலைப்பு 4 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படும். ஒவ்வொரு ஆண்டு இறுதியிலும் தேர்வு நடத்தப்படும். இந்தத் திட்டம் புதிதாகக் கற்பவர் அல்லது பரதநாட்டியம் கற்க விரும்பும் புதிய மாணவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சியின் 1ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு பரதநாட்டியத்தின் அடிப்படைகளை கற்பிக்கப்படும்.

 

தகுதி

 • V111thStd இல் தேர்ச்சி அல்லது அதற்கு சமமான தேர்ச்சி
  பரிசோதனை.

 • நுழைவுத் தேர்வை நடத்தும் குழுவால் தீர்மானிக்கப்படும் இசை/நடனம் கற்கும் திறன்

 

துணைப் படிப்பு

நடன நிகழ்ச்சிக்கு, துணை பாடமாக குரல் இருக்கும்

 

முதலாமாண்டு

 • நடனக் கோட்பாடு - ஐ

 • நடைமுறை - ஐ

 • துணை நடைமுறை - ஐ

 

இரண்டாம் வருடம்

 • நடனக் கோட்பாடு - 2

 • நடைமுறை - 3

 • துணை நடைமுறை - IV

 

மூன்றாம் வருடம்

 • நடனக் கோட்பாடு - 3

 • நடைமுறை - 5

 • துணை நடைமுறை - 6

 

நான்காம் ஆண்டு

 • நடன வரலாறு

 • ஒலியியல்

 • நடைமுறை - 7

 • துணை நடைமுறை - 8

டிப்ளோமா

நாட்டியக்கலைமணி

மொழி : ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்

காலம் : 2 ஆண்டுகள்

அறிமுகம்

நாட்டியக்கலைமணி டிப்ளோமா திட்டம் நான்கு ஆண்டு திட்டமாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் இறுதியில் தேர்வு நடத்தப்படும். இந்த திட்டம் புதிய மாணவர்கள் அல்லது பரதநாட்டியம் கற்க விரும்பும் புதிய மாணவர்களுக்காக உள்ளது. நிகழ்ச்சியின் முதல் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு பாரதநாட்டியத்தின் அடிப்படைகளை கற்பிக்கும்.

தகுதி

 • 11 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது அதற்கு சமமான தேர்வில் தேர்ச்சி

 • நுழைவுத் தேர்வை நடத்தும் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்பட்டபடி இசை / நடனம் கற்கும் திறன்

துணை பாடநெறி

பரதநாட்டியத்திற்கு துணைப் படிப்பு வாய்ப்பாக இருக்கும்

 

முதல் ஆண்டு

 • நாட்டிய இயல் –1

 • செயல்முறை – 1

 • துணைப்பாடம்: செயல்முறை - 1

இரண்டாம் ஆண்டு

 • நாட்டிய இயல் –2

 • செயல்முறை –2

 • துணைப்பாடம்: செயல்முறை –  2

 

மூன்றாம் ஆண்டு

 • நாட்டிய இயல் –3

 • செயல்முறை – 3

 • துணைப்பாடம்: செயல்முறை – 3

நாள் ஆண்டு

 • நாட்டிய இயல் –4

 • நாட்டிய வரலாறு

 • ஒலி நூல்

 • செயல்முறை - 4

 • செயல்முறை – 5

 • துணைப்பாடம்: செயல்முறை - 4

Diploma Dance
indian-dance-599609_1920 Pixbay.jpg

மீடியம் : ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்


காலம் : 1 வருடம்

குறிக்கோள்

நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக முடித்தவுடன், தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், நடனக் கச்சேரிகளின் போது, பார்வையாளர்கள்/பார்வையாளர்களை மிதமான அளவில் திருப்திப்படுத்தும் வகையில் நட்டுவானார் செயல்பாடுகளைச் செய்ய முடியும். பரதநாட்டியக் கலையில் சம்பந்தப்பட்ட அம்சங்கள் மற்றும் பொருட்கள். “நடுவங்க கலைமணி” என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்ட பிறகு அடுத்த சில வருடங்களில் நட்டுவாங்கம் நடத்துவதற்கான வழக்கமான நடைமுறைகள் மற்றும் அனுபவத்துடன், திறமையான நட்டுவானார் நடிப்பின் தரம் உயரும்.

 

தகுதி

 • இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தின் “நாட்டியக்கலைமணி” பட்டத்தில் தேர்ச்சி அல்லது அதற்கு இணையானதாக சிண்டிகேட் ஏற்றுக்கொண்ட பிற பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது நடனத்தில் உயர்தரத்தில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

 • சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பதாரர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நோக்கத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு குழுவால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டின்படி தற்போது தங்கள் தொழிலுடன் தொடர்பில் உள்ளவர்கள்

 • ஏற்கனவே துறையில் இருப்பவர்கள், நுழைவுத் தேர்வின் போது திட்டத்தில் சேர்க்கத் தகுதியானவர்கள் என்று மதிப்பீட்டுக் குழுவால் கண்டறியப்பட்டால், அவர்கள் X வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால்.

 

படிப்புகள்

 • நடனத்தின் கோட்பாடு மற்றும் வரலாறு

 • நடைமுறை

 • விவா-வோஸ்

 • திட்ட மதிப்பீடு

பிஜி டிப்ளமோ

தலைப்பு OF நட்டுவங்ககலைமணி

பி.ஜி. டிப்ளோமா

 

நட்டுவாங்கக்கலைமணி

மொழி : ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்

காலம் : 1 ஆண்டு

புறநிலை

இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக முடித்தவுடன், தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் நடன நிகழ்ச்சிகளின் போது பார்வையாளர்கள் / பார்வையாளர்களின் மிதமான திருப்தி ஒரு நட்டுவனாரின் செயல்பாடுகளைச் செய்ய முடியும், மேலும் நடன மாணவர்கள் அனைவருக்கும் கற்பிப்பதில் மிதமான தேர்ச்சி பெற்றிருப்பார்கள். "நடுவங்க கலைமணி" என்ற பட்டத்தை வழங்கிய சில ஆண்டுகளில் வழக்கமான நடைமுறைகள் மற்றும் நட்டுவங்கத்தை நடத்திய அனுபவம் ஆகியவற்றுடன், செயல்திறனின் தரம், சாதித்த நட்டுவனரைத் தாங்க முடியும்.

தகுதி

 • இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் “நாட்டியக்கலைமணி” தலைப்பில் தேர்ச்சி அல்லது சிண்டிகேட் ஏற்றுக்கொண்ட பிற பல்கலைக்கழகங்கள் அதற்கு இணையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அல்லது நடனத்தில் உயர்தரத்தில் தேர்ச்சி பெற்றன

 • சேர்க்கைக்கான வேட்பாளர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நோக்கத்திற்காக ஒரு குழு மேற்கொண்ட மதிப்பீட்டின்படி, அந்த வேட்பாளர்கள் தற்போது தங்கள் தொழிலைத் தொடர்பு கொண்டுள்ளனர்

 • மதிப்பீட்டுக் குழுவால் நுழைவுத் தேர்வின் போது இந்தத் துறையில் ஏற்கனவே உள்ளவர்கள், பத்தாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

கற்கைநெறிகள்

 • இயல் மற்றும் நாட்டிய வரலாறு

 • செயல்முறை

 • வாய் மொழித் தேர்வு

 • செயலத்திட்ட மதிப்பீடு

PG Diploma
Dance AdobeStock_365135246.jpeg

BFA-நடனம்

நுண்கலைகளில் இளங்கலை

மீடியம் : ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்


காலம் : 4 ஆண்டுகள்

அறிமுகம்

BFA DANCE (பரதநாட்டியம்) என்பது பட்டதாரி பட்டப்படிப்பு திட்டமாகும், இதில் மாணவர்கள் பரதநாட்டியத்தில் பயிற்சி பெறுவார்கள். நடைமுறைப் பயிற்சியைத் தவிர, மாணவர்கள் தியரி மற்றும் நடன வரலாற்றைக் கற்றுக்கொள்வார்கள்.

பாடத்திட்டங்களின் பாடத்திட்டமானது பாடத்திட்டத்தின் உள்ளடக்கம் புதுப்பித்த நிலையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஆர்வமுள்ள ஒவ்வொரு மாணவரையும் பதிவுசெய்து வெற்றிபெற தூண்டுகிறது.

 

தகுதி

 • முன் பல்கலைக்கழகம் / மேல்நிலைத் தேர்வின் இறுதித் தேர்வில் அல்லது அதற்கு இணையான வேறு ஏதேனும் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி

 • விண்ணப்பதாரர்கள் இசை/நடனத்தில் நுழைவுத் தேர்வுக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள்.

 

துணைப் படிப்பு

நடன நிகழ்ச்சிக்கு, துணை பாடமாக குரல் இருக்கும்.

 

முதலாமாண்டு

 • இந்திய கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை அறிமுகம்.

 • இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் இசை பாரம்பரியம்

 • நடனக் கோட்பாடு - ஐ

 • நடனக் கோட்பாடு - II

 • நடன வரலாறு - ஐ

 • நடைமுறை - ஐ

 • நடைமுறை - II

 • துணை நடைமுறை - ஐ

 • விவா-வோஸ் - ஐ

 

இரண்டாம் வருடம்

 • இசைக்கலைஞரின் உளவியல்

 • ஒப்பனை, உடைகள் போன்றவை.

 • நாட்டுப்புற இசை மற்றும் நாட்டுப்புற கலைகள் தமிழர்களின் பாரம்பரியம்

 • நடனக் கோட்பாடு - 3

 • நடனக் கோட்பாடு - 4

 • நடன வரலாறு - 2

 • நடைமுறை - 3

 • நடைமுறை - 4

 • துணை நடைமுறை - 2

 • விவா-வோஸ்

 

மூன்றாம் வருடம்

 • நடனக் கோட்பாடு - 5

 • நடனக் கோட்பாடு - 6

 • நடன வரலாறு – 3

 • ஒலியியல்

 • நடைமுறை - 5

 • நடைமுறை - 6

 • துணை நடைமுறை - 3

 • விவா-வோஸ்

 

நான்காம் ஆண்டு

 • நடனக் கோட்பாடு - 7

 • நடனக் கோட்பாடு- 8

 • நடன வரலாறு – 4

 • தேர்ந்த கோட்பாடு

 • நடைமுறை - 7

 • நடைமுறை - 8

 • துணை நடைமுறை - 4

 • விவா–வொஸ் – 4 

இளங்கலை- பரதம்

 

நாட்டிய இளங்களைமணி

BFA Dance

மொழி : ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்

காலம் : 4 ஆண்டுகள்

அறிமுகம்

நாட்டிய இளங்களைமணி என்பது ஒரு பட்டப்படிப்பு பட்டமாகும், இதில் மாணவர்கள் பாரதநாட்டியத்தில் பயிற்சி பெறுவார்கள். நடைமுறை பயிற்சி பெறுவதைத் தவிர, மாணவர்கள் நடனக் கோட்பாடு மற்றும் வரலாற்றைக் கற்றுக்கொள்வார்கள். நிரல்களின் பாடத்திட்டம் பாடநெறி உள்ளடக்கம் புதுப்பித்த நிலையில் உள்ளது மற்றும் ஆர்வமுள்ள ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் சேர்த்து வெற்றிபெற தூண்டுகிறது.

தகுதி

 • முன் பல்கலைக்கழகம் / உயர்நிலை அல்லது வேறு ஏதேனும் சமமான தேர்வுகளின் இறுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி

 • நுழைவுத் தேர்வை நடத்தும் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்பட்டபடி இசை / நடனம் கற்கும் திறன்

துணை பாடநெறி

பரதநாட்டியத்திற்கு துணைப் படிப்பு வாய்ப்பாக இருக்கும்

 

முதல் ஆண்டு

 • இந்தியக் கலை, கட்டிடக்கலை பற்றிய அறிமுகம்

 • இந்தியப் பண்பாடும் இசை மரபும்

 • நாட்டிய இயல் –1

 • நாட்டிய இயல் –2

 • நாட்டிய வரலாறு - 1

 • செயல்முறை –1

 • செயல்முறை –2

 • துணைப்பாடம்: செயல்முறை –  1

 • வாய்மொழித்தேர்வு– 1

இரண்டாம் ஆண்டு

 • இசைக்கலைஞரின் உளவியல்

 • தமிழர்களின் நாட்டுப்புற இசை மற்றும் நாட்டுப்புற கலை மரபுகள்

 • நாட்டிய இயல் –3

 • நாட்டிய இயல் –4

 • நாட்டிய வரலாறு - 2

 • செயல்முறை – 3

 • செயல்முறை – 4

 • துணைப்பாடம்: செயல்முறை –  2

 • வாய்மொழித்தேர்வு– 2

 

மூன்றாம் ஆண்டு

 • நாட்டிய இயல் – 5

 • நாட்டிய இயல் – 6

 • நாட்டிய வரலாறு - 3

 • செயல்முறை – 5

 • செயல்முறை – 6

 • துணைப்பாடம்: செயல்முறை –  3

 • வாய்மொழித்தேர்வு– 3

நாள் ஆண்டு

 • நாட்டிய இயல் – 7

 • நாட்டிய இயல் – 8

 • நாட்டிய வரலாறு - 4

 • பழந்த தமிழர் இசை

 • செயல்முறை – 7

 • செயல்முறை – 8

 • துணைப்பாடம்: செயல்முறை –  4

 • வாய்மொழித்தேர்வு– 4

Salangai AdobeStock_244720207.jpeg

முதுகலை- பரதம்

 

நாட்டிய முதுகலைகளைமணி

MFA Dance

MFA-டான்ஸ்

நுண்கலைகளில் மாஸ்டர்

மீடியம் : ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்


காலம் : 2 ஆண்டுகள்

அறிமுகம்
MFA நடனம் (பரதநாட்டியம்) பட்டப்படிப்பு திட்டம் 2 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படும். ஒவ்வொரு ஆண்டு இறுதியிலும் தேர்வு நடத்தப்படும்.

 

குறிக்கோள்

இந்த திட்டத்தின் நோக்கம்

 • வெற்றிகரமான வேட்பாளர்களை திறமையான நடனக் கலைஞர்களாக உருவாக்குதல்

 • நடனக் கோட்பாட்டில் நடனக் கலைஞர்கள் போதுமான அறிவைப் பெற்றிருப்பார்கள், நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் அவர்கள் நடனத்தில் ஆராய்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்.

 

தகுதி

 • MFA நடனம் (பரதநாட்டியம்) பிஜி சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பதாரர்கள். பட்டப்படிப்பு திட்டமானது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் B. நடனம் அல்லது அதற்கு நிகரான தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். (அல்லது)

 • நுண்கலை, நடனத் துறையால் நடத்தப்படும் நுழைவுத் தேர்வில் நடனம் மற்றும் தெளிவுத்திறனுடன் எந்தப் பட்டமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

 • நுழைவுத் தேர்வில் அனுமதி.

 

முதலாமாண்டு

 • நடைமுறை - ஐ

 • நடைமுறை  - II

 • கோட்பாடு - நான்: நடன வரலாறு

 • கோட்பாடு - II: நடனக் கோட்பாடு

 

இரண்டாம் வருடம்

 • நடைமுறை - III

 • நடைமுறை - IV

 • நடைமுறை  - வி நடனம்

 • கோட்பாடு – III: நடன வரலாறு

 • கோட்பாடு - IV: நடனக் கோட்பாடு

 • திட்டப்பணி

மொழி : ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்

காலம் : 2 ஆண்டுகள்

அறிமுகம்

நாட்டிய முதுகலைமணி பட்டப்படிப்பு திட்டம் 2 வருட காலத்திற்கு நீட்டிக்கப்படும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் இறுதியில் தேர்வு நடத்தப்படும்.

புறநிலை

இந்த திட்டத்தின் நோக்கம்

 • வெற்றிகரமான வேட்பாளர்களை திறமையான நடனக் கலைஞர்களாக மாற்றுவது

 • நடனக் கோட்பாட்டில் கலைஞர்கள் போதுமான அறிவைக் கொண்டிருப்பார்கள், மேலும் நிரல் முடிந்தது, அவர்கள் நடனத்தில் ஆராய்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்

தகுதி

 • நாட்டிய முதுகலைமணி பி.ஜி. பட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு பல்கலைக்கழகத்தின் நடனமும் அல்லது அதற்கு இணையான பட்டமும் தகுதிபெறும். (அல்லது)

 • நுழைவுத் தேர்வை நடத்தும் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்பட்டபடி இசை / நடனம் கற்கும் திறன்

 

முதல் ஆண்டு

 • செயல்முறை – 1

 • செயல்முறை – 2

 • இயல் –1: நாட்டிய வரலாறு

 • இயல் –2: நாட்டிய இயல்

இரண்டாம் ஆண்டு

 • செயல்முறை – 3

 • செயல்முறை – 4

 • செயல்முறை – 5: நடன செயல்திறன்

 • இயல் – 3: நாட்டிய வரலாறு

 • இயல் – 4: நாட்டிய இயல்

 • ஆய்வுக்கட்டுரை

Graduating

முதுகலை தத்துவம் (M.Phil)

டாக்டர் ஆஃப் தத்துவம் (பிஎச்டி)

இந்த திட்டத்தின் பிரத்தியேகங்களைப் பற்றி விவாதிக்க எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.

எம். பில் மற்றும் பிஎச்டி படிப்புகள் அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தில் நேரடியாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இந்த திட்டத்திற்கான அனைத்து முறையான நடைமுறைகளும் டொராண்டோவில் நிறைவடைவதை நாங்கள் உறுதி செய்வோம்.

அறிமுகம்

உங்களின் இந்திய எம். பில் அல்லது பிஎச்டியை அடைவதற்கான வழியை உங்களுக்கு வழங்குவதில் நாங்கள் மிகவும் பெருமிதம் கொள்கிறோம். செயல்முறை தீவிரமானது மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் இந்தியா இறுதியில் உங்கள் ஏற்பை முடிவு செய்யும்.  

தகுதி

எம்.பில் சேர்க்கைக்கு. பட்டப்படிப்பு திட்டங்கள், ஒரு வேட்பாளர் பின்வரும் குறைந்தபட்ச தகுதிகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:

 • அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இதே துறையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர் (அதாவது எம்.ஏ. இசை அல்லது நடனத்தில் முதுகலைப் பட்டம் / எம். இசை அல்லது நடனம்

PhD Dance
bottom of page